Start Domene Finn domene | Hjemmeside Webhotell E-post Webpakke | Kontakt Kundeservice | Tilbake

 

Avtale

 
Avtalebetingelser
________________________________________________________________________________________
ORGNR: 946 665 630

KONTAKT: WebTeamet, v/ Svein T. Kristensen, Borggt. 14, 9406 Harstad - Tlf. 907 98347
DATO PUBLISERT: 16.09.2008
DATO ENDRET: 15.05.2009, 18.08.2010, 30.06.2011, 01.08.2013, 15.10.2015
Kunden har ved kontraktsinngåelse eller bestilling akseptert avtalebetingelsene nedenfor.
________________________________________________________________________________________
INNHOLD
Kapittel 1. Generelt
1.1 Virkeområde

Kapittel 2. Avgifter/bestilling, betalingsbetingelser, ansvarsbegrensning
2.1 Registreringsavgift/årsavgift
2.2 Betalingsbetingelser
2.3 Ansvarsbegrensninger
2.4 Angrerett og frister ved bestilling av tjenester

Kapittel 3. Priser/prisendringer
3.1 Endringer

Kapittel 4. Tjenestene
4.1 Domeneregistrering/administrasjon
4.2 Webhotell og besøksstatistikk
4.3 Epost
4.4 Databaser

Kapittel 5. Kundens plikter
5.1 Kontaktinformasjon
5.2 Avbestilling/oppsigelse
5.3 Gjenopprettelser av tjenester

Kapittel 6. Drift av domene/webhotell
6.1 Kundens ansvar
6.2 Webkapasitet
6.3 Webinnhold

Kapittel 7. Drift av epost
7.1 Vilkår
7.2 Begrensninger - epostkonto
7.3 Begrensninger - webhotell

Kapittel 8. Flytting/overdragelse
8.1 Domene
8.2 Domeneadministrasjon/webhotell

Kapittel 9. Force majeure
9.1 Gjennomføring av avtalen

Kapittel 10. Forbehold og ansvarsbegrensning
10.1 Nedetid
10.2 Tvister
10.3 Sikkerhet
10.4 Endringer i avtalebetingelser
10.5 Trykkfeil
_______________________________________________________________________________________

Kapittel 1. Generelt
1.1 Virkeområde
Avtalebetingelsene gjelder ved kjøp av en eller flere tjenester som anses som et abonnement, herunder;
a) Domenenavn - registrering av nytt domenenavn eller flytting av eksisterende domenenavn. Årsavgift fra år 2.
Ved flytting faktureres årsavgift fra flyttedato, hvis ikke annet er avtalt (f.eks. spesialpriser/kampanjer)
b) Webhotell ("Webpakke") - Serverplass for hjemmesider
c) Ekstra epostkontoer
d) Databaser
e) Andre tjenester som statistikk, URL Forwarding, drift av primær og/eller sekundær DNS.
Til toppen

Kapittel 2. Avgifter/bestilling, betalingsbetingelser, ansvarsbegrensning
2.1 Registreringsavgift/årsavgift
Ved bestilling av domenenavn faktureres kunden etter at domenenavnet er registrert. Ved bestilling av webhotell/andre tjenester faktureres kunden etter at produktet er levert. Abonnement for bestilling av webhotell/andre tjenester gjelder for 12 måneder, og løper til kunden avbestiller skriftlig eller på epost. Tjenestene faktureres forskuddsvis pr. 12 måneder. For alle domenenavn kommer en obligatorisk årsavgift hvert år fra og med år 2, inntil tjenestene avbestilles. (ref.: www.WebTeamet.no) Ved registrering/flytting av domenenavn, samt årsavgift fra år 2, er tjenester avtalt i leveringsavtalen.
2.2 Betalingsbetingelser
Faktura har normalt 10 dagers betalingsfrist. For organisasjoner/etater underlagt en kommune eller den Norske Stat, kan det forespørres om inntil 30 dagers betalingsfrist. Ved forsinket betaling vil kunden først motta betalingspåminnelse, deretter vil kunden få tilsendt purring (inkassovarsel) - begge varsel på epost - før saken eventuelt oversendes til inkasso for videre innkrevning. Ved brudd på bestemmelsene ved manglende betaling vil tjenesten kunne bli stengt ned. En eventuell stengning blir å betrakte som en oppsigelse, slik at abonnentens betalingsforpliktelser gjelder frem til det tidspunkt avtalen utløper. Dersom abonnementet er stengt på grunn av manglende betaling må alle utestående poster betales, før bestilling for gjenåpning av avtalen. Ved gjenåpning av stengt avtale tilkommer et gjenåpningsgebyr på f.t. kr. 650,-. For alle tvister som kan utspringe av dette, gjelder verneting Harstad, dvs at tvisten skal behandles i Trondenes tingrett - www.domstol.no/trondenes. Ved skriftlig purring debiteres avgift innenfor gjeldende lover og regler, purregebyr samt rente ihht. gjeldende satser (www.lovdata.no).
2.3 Ansvarsbegrensninger
For domeneregistreringer: WebTeamet er ansvarlig for oppsett mot de servere som domenene skal henvises til (med mindre kunden skal drifte navnetjenerne selv). WebTeamet står oppført som teknisk kontakt og sonekontakt, og WebTeamet håndterer betaling av registreringsavgift. Så snart bestilleren ønsker å bruke domenet for webhotell eller email gjennomfører WebTeamet de nødvendige endringer i henhold til gjeldende prisliste.
Om det gjeldende navn allerede er registrert som domenenavn, kan ikke WebTeamet gjennomføre noen registrering. WebTeamet tar heller ikke ansvar for om noen annen har registrert det bestilte domenenavnet innen registreringsprosessen i respektive land er gjennomført, eller hvis oppdraget viser seg umulig å gjennomføre på grunn av andre hindringer.
Bestilleren har ansvar for at bestillingen ikke strider mot gjeldene regler for registrering under de respektive domener. Disse reglene bestemmes av den lokale registreringsautoriteten. For .no-domenenavn er dette NORID, for internasjonale toppnivådomenenavn (com/net/org) er dette ICANN. Forøvrig gjelder Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy vedtatt av ICANN.
Bestilleren er ansvarlig for at de navn som skal registreres ikke krenker tredje parts immaterielle rettigheter, f.eks. i form av registrerte eller innarbeidede varemerkerettigheter. Ved bestilling av et domenenavn, binder kjøperen seg juridisk til kjøpet for hele gyldighetstiden.
Etter at et domenenavn er endelig registrert, er gyldighetstiden ett år. Registreringen er bindende i 12 måneder, med mindre annet er angitt, eller kunden skriftlig kansellerer domenenavnet. WebTeamet forbeholder seg retten til å nekte å behandle bestilte domenenavnregistreringer.
2.4 Angrerett og frister ved bestilling av tjenester
Et spesifikt domenenavn er en begrenset ressurs som er helt unik. For å sikre at kunden får registrert domenenavnet som det er søkt om - og for å forhindre at det ikke blir registrert av noen andre - vil registreringen bli gjennomført så snart som mulig. Denne innebærer at registreringen av selve domenenavnet vil bli påbegynt før utløpet av angrefristen. Aksept av disse avtalebetingelsene medfører dermed at kunden frasier seg angrerett ved kjøp av domenenavn, fordi domenet vil være registrert før utløpet av angrefristen.
For WebTeamets øvrige elektroniske tjenesteleveranser, som eksempelvis bestilling og opprettelse av webhotell, epostkontoer, databaser, besøksstatistikk og tilsvarende tjenester, gjelder 14 dagers angrefrist for privatpersoner i henhold til angrerettloven. Bedrifter, enkeltmannsforetak, organisasjoner og foreninger har ingen angrefrist. Mer om tjenester som leveres elektronisk i loven om angrerett kan du lese hos Forbrukerportalen.
Til toppen

Kapittel 3. Priser/Prisendringer økning/reduksjon
3.1 Endringer
Alle priser kan endres. Økninger i pris kan utføres med minimum 60 dagers varsel, med virkning fra avtalens fornyelse eller første forfall. Melding om prisendringer sendes som epost til abonnenter av våre nyhetsmail, samt at de publiseres på vår nettside, www.WebTeamet.no. Kunden kan innen den samme fristen si opp avtalen, dersom prisendringen ikke aksepteres.
Ved reduksjon i prisene på våre tjenester vil dette først være gjeldende for kunden fra neste abonnementsperiode. Kunden får ingen reduksjon i prisen for tjenesten i inneværende abonnementsperiode, i og med at kundens avtale med WebTeamet løper for 12 måneder av gangen (med mindre annet er avtalt).
Alle priser som er oppgitt på WebTeamets websider er UTEN merverdiavgift, med mindre annet er oppgitt. Eventuelle endringer i merverdiavgiften eller andre statlige avgifter, herunder avgifter fra domeneutstedere, vil bli videreført til kunden ved det første betalingstidspunkt etter endringen har trådt i kraft.
Til toppen

Kapittel 4. Tjenestene
4.1 Domeneregistrering/administrasjon
WebTeamet forplikter seg til å sørge for en forsvarlig søknadsprosess, for registrering av domener enten dette inkluderer søking, registrering, parkering, eller administrasjon av domenenavn.
4.2 Webhotell og besøksstatistikk
Avtalen gir kunden tilgang på en av webserverne som WebTeamet til enhver tid benytter. Kundens hjemmesider skal gjøres tilgjengelig for brukerne av Internett. Besøksstatistikk skal gjøres tilgjengelig for kunden via sin login på kundeweb, dersom kunden har bestilt webhotell med besøksstatistikk.
4.3 Epost
Avtalen gir kunden tilgang på en av mailserverne som WebTeamet til enhver tid benytter. Kundens epost skal kunne brukes til sending og mottak av elektronisk informasjon på Internett.
4.4 Databaser
Dersom kunden har bestilt webpakke med databasestøtte, gir avtalen kunden tilgang til en av databaseserverne som WebTeamet til enhver tid benytter.
Til toppen

Kapittel 5. Kundens plikter
5.1 Kontaktinformajon
Domenesøknad/bestilling av webhotell/epost/andre tjenester utføres av WebTeamet på bakgrunn av informasjon fra kunden. Ved bestilling av .no-domenenavn kreves egenerklæring tilsendt fra kunden før domenenavnet registreres. Denne tilsendes kunden på epost så snart vi har registrert kundens søknad.
Kunden er selv ansvarlig for at den informasjon som han/hun oppgir er riktig. Ved å oppgi feil navn, kontaktperson, gateadresse, postadresse, epost-adresse, registreringsnummer etc. kan WebTeamet ut fra en skjønnsmessig vurdering slette bestillingen.
All korrespondanse vedrørende varslinger om eksempelvis unormalt høy trafikk eller serverbelastninger, samt annen kundeinformasjon skjer per epost. Eventuelle meldinger fra WebTeamet til kunden skal regnes som mottatt og kjent, forutsatt at WebTeamet kan godtgjøre at slik epost er sendt.
Kunden må informere WebTeamet om eventuelle adresseendringer, såvel som forretningsadresse/bopel som epostadresse og telefon/mobilnummer. Kunden er også ansvarlig for at korrekt kontaktperson står oppført i vårt kundesystem.
5.2 Avbestilling/oppsigelse
Det er viktig å merke seg følgende i forbindelse med oppsigelsesfrister: Et domenenavn eller tjeneste tilknyttet domenet kan sies opp/avbestilles av kunden når som helst. Ubenyttet tid av tjenestens avtaleperiode, vil ikke bli refundert.
En kunde har i forbindelse med fornyelse av tjenestene, en oppsigelsesfrist på 60 dager før ny avtaleperiode for abonnementet trer i kraft. Se spesifikasjonene nedenfor.
Dersom vi ikke har mottatt din avbestilling i tide aksepterer du som kunde - ved å godta disse avtalebetingelsene - at domenenavn automatisk blir fornyet ytterligere ett år for din regning. (Se prislisten for årsavgift på de ulike domene-endelsene).
Oppsigelsesfrister for domener under:
.no, priv.no, .com, .net, .org – 60 dager før ny avtaleperiode trer i kraft.
.info, .biz, .us - 60 dager før ny avtaleperiode trer i kraft.
.as, .mobi, .nu - 60 dager før ny avtaleperiode trer i kraft.
.cc og .tv - 60 dager før ny avtaleperiode trer i kraft.
.se: - Senest siste kalenderdag 60 dager før ny avtaleperiode trer i kraft.
Alle andre domene-endelser ikke nevnt over:
60 dagers oppsigelsesfrist før ny avtaleperiode trer i kraft.
For alle andre tjenester (dvs. tjenester som ikke har med selve årsavgiften tilknyttet domenenavn å gjøre) kan avbestillingen/kanselleringen foretas med 60 dagers oppsigelsesfrist uten økonomisk belastning for kunden, annet enn den perioden kunden har abonnert på tjenesten frem til og med avbestillingsdato.
Av sikkerhetsmessige årsaker, og for å forhindre at misforståelser kan oppstå, aksepterer vi kun at oppsigelsen/avbestillingen for ny periode foretas pr. epost – den epostadresse som domenet er registrert på. Du vil da motta en bekreftelse på epost etter at abonnementet er avsluttet. Vi kan ikke i utgangspunktet akseptere avbestillinger foretatt pr. epost fra andre domener enn det registrerte, da det er svært enkelt å forfalske avsenderadresser, og en person med onde hensikter kan misbruke dette til å i verste fall overta et domenenavn uten eiers viten og vilje. Vi vil henvise kunder med oppsigelse pr. epost til veiledning for hvordan man går frem.
5.3 Gjenopprettelse av tjenester
Dersom kunden allikevel ønsker å beholde et domenenavn som er avbestilt, må WebTeamet underrettes om dette så tidlig for at kunden skal unngå å bli belastet med et gjenopprettelsesgebyr. Så lenge WebTeamet blir informert om dette før tjenestens utløpsdato, vil ikke kunden bli belastet med gjenopprettelsesgebyr.
WebTeamet kan ikke gi noen garanti for at et domenenavn kan gjenopprettes dersom det ikke er fornyet innen utløpsdato. I de tilfeller hvor vi lykkes med å gjenopprette et domenenavn, blir kunden belastet med et gjenopprettelsesgebyr i tillegg til alminnelig årsavgift.
Det til enhver tid Gjenopprettelsesgebyr for .no-domenenavn og for alle andre domene-endelser oppgis på forespørsel. Det belastes kostprisen for gjenopprettelse av blant annet internasjonale domenenavn, som .com, .net og .org. Beløpet konverteres til norske kroner ved fakturering av gjenopprettelsen, beregnet etter valutakurs under kolonnen "salg" i DnBNORs valutakursliste.
Kunden belastes kun for gjenopprettelsesgebyret dersom WebTeamet lykkes i å gjenopprette domenenavnet.
Til toppen

Kapittel 6. Drift av domene/webhotell
6.1 Kundens ansvar
Det er kundens ansvar og risiko at søknaden er i samsvar med domeneutsteders navnepolitikk for tildeling av det aktuelle domenenavn til enhver tid. WebTeamet vil søke å informere kunden om domeneutsteders retningslinjer.
Kunden er selv ansvarlig for å ha sjekket andres eventuelle immaterielle rettigheter, før registrering og/eller bruk av det aktuelle domenenavnet. Kunden skal holde WebTeamet skadesløs ved søksmål i tvister som måtte oppstå mellom parter i eventuelle rettighetskonflikter.
6.2 Webkapasitet
Dersom brukerens websider belaster over den avtalte lagringsmengde, over en periode på en måned, skal WebTeamet informere kunden om dette, og anbefale kunden om enten å fjerne data eller oppgradere tjenesten. Dersom kunden ikke innen 60 dager foretar endringer betraktes dette som en bestilling på oppgradering av tjenesten til neste nivå. Tjenesten blir da fakturert etter satsene for det oppgraderte nivå.
Kundens websider tildeles en viss trafikkmengde pr. måned. I de tilfeller der kundens websider genererer mer trafikk enn det tildelte skal WebTeamet per epost/telefon gi brukeren varsel om dette. Ytterligere trafikk vil tilleggsfaktureres. Dersom kunden ikke samtykker i tilleggsfaktureringen, forbeholder WebTeamet seg retten til å si opp avtalen.
Dersom brukeren har lagt ut programvare som forårsaker feil og problemer på serveren som belaster andre brukere på samme server, forbeholder WebTeamet seg retten til å be brukeren om å stoppe bruken av den aktuelle programvare. Dersom kunden ikke følger opp denne advarselen, forbeholder WebTeamet seg retten til å fjerne programvaren eller si opp avtalen. I særlig graverende tilfeller forbeholder WebTeamet seg retten til å stenge kundens nettsted med øyeblikkelig virkning.
6.3 Webinnhold
Brukeren er selv ansvarlig for å lage, legge inn og oppdatere den informasjon som ønskes etablert på eget internettområde/webhotell. Alt innhold som legges ut på tjenestemaskinen er kundens/brukerens ansvar og brukeren beholder selv eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut.
I de tilfeller hvor WebTeamet administrerer nettstedet er likevel brukeren ansvarlig for ovennevnte, WebTeamet drifter nettsteder men kunden/brukeren informerer og gir melding om/for innholdet.
Kunden og brukeren er selv ansvarlig for alt materiale som legges ut på tjenestemaskinen og at lover og opphavsrettslige bestemmelser ikke blir krenket. Kunden og brukeren er også ansvarlig for at eventuelle nødvendige konsesjoner fra offentlige myndigheter foreligger. WebTeamet akter ikke å bli involvert i tvister knyttet til opphavsrettslige bestemmelser, og kan med få dagers varsel avslutte leveranse av webhotell og/eller DNS-tjeneste, dersom det foreligger indisier om brudd på opphavsrettslige bestemmelser. Eventuelt tilgodehavende for avtaleperioden vil i slike tilfeller ikke bli tilbakebetalt til kunden.
Dersom brukeren har lagt ut programvare som forårsaker feil og problemer på serveren, som belaster andre brukere på samme server, forbeholder WebTeamet seg retten til å stenge brukerens web eller be brukeren om å stoppe bruken av den aktuelle programvare med umiddelbar virkning.
WebTeamet forbyr nettsteder som:
a) fremmer rasehat, eller viser grusomme eller umenneskelige voldshandlinger på en måte som får informasjonen til å virke ufarlig eller rosverdig
b) viser hardpornografisk materiale
c) forherliger overgrep eller seksuelt misbruk av barn
d) viser seksuelle handlinger mellom mennesker og dyr
Til toppen

Kapittel 7. Drift av epost
7.1 Vilkår for sending av epost
WebTeamet forbyr utsendelse av spam. WebTeamet definerer spam som mer eller mindre likelydende epost sendt til flere mottakere som ikke har gitt avsender eksplisitt samtykke i å motta slike meldinger.
WebTeamet forbyr masseutsendelser av epost til mottakere som ikke har gitt avsender aktivt samtykke til å motta slike meldinger. I tillegg forbys utsendelse av slike meldinger via tredjepart der det brukes eller refereres til web-, epost- eller andre tjenester levert av WebTeamet. Tjenester levert av WebTeamet tillates ikke brukt til å rekruttere kunder som resultat av, eller til å motta tilbakemeldinger fra, epost sendt fra/via tredjepart der utsendelsen bryter disse betingelsene eller tredjeparts avtalebetingelser.
WebTeamet forbyr bruk av ubekreftede epostlister. Det er ikke tillatt å legge til abonnenter på en epostliste uten at det foreligger eksplisitt aktivt samtykke fra abonnenten. Alle epostlister som benyttes av kunder hos WebTeamet skal benytte en såkalt lukket verifikasjonsprosess (eng: "closed-loop opt-in").
Med lukket verifikasjonsprosess (eng: "closed-loop opt-in") menes at abonnenten har gitt verifiserbart samtykke til å abonnere på den spesifikke epostlisten ved å bekrefte (svare på) en epost med abonnementsbekreftelse. Dette er standard praksis for alle ansvarlige epostlister, og forsikrer at abonnenten er korrekt oppført, med en gyldig epostadresse og uttrykt samtykke.
Verifiserbare detaljer fra verifikasjonsprosessen skal lagres sammen med andre detaljer om epostlisten så lenge denne eksisterer, og skal gjøres tilgjengelige for WebTeamet på forespørsel. Utsendelse av epost til adresser mottatt fra tredjepart, eller bruk av tjenester levert av WebTeamet i forbindelse med slike utsendelser, tillates ikke.
7.2 Begrensninger - sending fra epostkonto
All utsendelse av epost skal skje i henhold til vilkår beskrevet i punkt 7.1. I tillegg gjelder følgende begrensninger for epost sendt fra en vanlig epostkonto:
• Det er ikke tillatt å sende mer eller mindre samme innhold til mer enn 500 mottakere i løpet av 24 timer.
• Det er ikke tillatt å sende mer eller mindre samme innhold til mer enn 2 500 mottakere i løpet av 30 dager.
• Det er ikke tillatt å sende epost til mer enn 1 000 mottakere i løpet av 24 timer.
• Det er ikke tillatt å sende epost til mer enn 5 000 mottakere i løpet av 30 dager.
7.3 Begrensninger - sending fra webhotell
All utsendelse av epost skal skje i henhold til vilkår beskrevet i punkt 7.1. I tillegg gjelder følgende begrensninger for epost sendt fra webhotell:
• Det er ikke tillatt å sende mer eller mindre samme innhold til mer enn 1 000 mottakere i løpet av 24 timer.
• Det er ikke tillatt å sende mer eller mindre samme innhold til mer enn 5 000 mottakere i løpet av 30 dager.
• Det er ikke tillatt å sende epost til mer enn 2 000 mottakere i løpet av 24 timer.
• Det er ikke tillatt å sende epost til mer enn 10 000 mottakere i løpet av 30 dager.
Til toppen

Kapittel 8. Flytting/overdragelse
8.1 Domene
Kunden er rettighetshaver til det domenet som tildeles, og er i sin fulle rett til å overdra domenenavnet mot å betale de avgifter den individuelle domeneregistrar krever for overdragelse av domenet. Overdragelse av domenet innebærer ikke endring i avtale om parkering, domeneadministrasjon etc.
8.2 Domeneadministrasjon/webhotell
Kunden har rett til å flytte sitt domenenavn til en annen leverandør dersom kunden ikke har utestående beløp hos WebTeamet tilknyttet til domenenavnet, men er ansvarlig for påløpte kostnader frem til utløp av inneværende avtaleperiode om dette skjer 60 dager før avtaleperioden / hovedforfall.
Dersom kunden flytter domenenavnet til en annen leverandør uten at regning for enten domeneregistrering, webhosting/webdesign eller årsavgift, er betalt til oss, forbeholder WebTeamet seg retten til å flytte domenenavnet tilbake til WebTeamets egne serverområder igjen inntil innbetaling er registrert.
Kunden kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser under denne avtale uten skriftlig samtykke fra WebTeamet. Dette samtykket forutsetter at kunden har betalt for de tjenester som er bestilt frem til utløpet av inneværende avtaleperiode.
Til toppen

Kapittel 9. Force majeure
9.1 Gjennomføring av avtalen
Dersom gjennomføring av avtalen helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos teleoperatør, strømbrudd, problemer som kan knyttes til naturlige fenomener som lynnedslag (elektriske skader), jordskjelv, flom (vannskader), samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure.
Til toppen

Kapittel 10. Forbehold og ansvarsbegrensning
10.1 Nedetid
Våre servere har en oppetid på minimum 99,99%. Likevel må kunden påregne at WebTeamets tjenester av og til kan være nede, grunnet serverfeil, linjefeil eller oppgraderinger av servere. Det er ikke utenkelig at feil kan føre til datatap på WebTeamets servere. WebTeamet kjører backup-rutiner på alle lokale og eksterne servere, men kunden bør likevel selv sørge for at det eksisterer backup av viktige filer og selv sørge for å sikre at kommunikasjon med eventuelle kontakter kan ivaretas under eventuell nedetid.
10.2 Tvister
WebTeamet er innstilt på å løse eventuelle problemer og tvister på best mulig måte i samarbeid med kunden. WebTeamet kan erkjenne erstatningsansvar, som begrenses oppad til 2 X den prisen kunden betaler for tjenestene pr. måned, dersom kunden kan dokumentere tap i form av inntekt eller arbeid, som en følge av forhold hvor WebTeamet har opptrådt uaktsomt ovenfor kunden eller kundens tjenester.
10.3 Sikkerhet
WebTeamet holdes ikke ansvarlig dersom brukere av Internett, bevisst eller ubevisst skaffer seg adgang til kundens dataressurser og forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt. Kunden har ansvar for å innføre og følge egne sikkerhetsregler for publisering, slik at brukernavn og passord ikke blir kjent for uvedkommende. WebTeamet verifiserer, så langt det lar seg gjøre, kunder som etterspør brukernavn og passord.
WebTeamets samarbeidspartnere forplikter seg til å holde WebTeamet skadeløs for ethvert krav som tredjemann måtte rette mot partner, som ikke har sammenheng med tjenestene WebTeamet har driftsansvar for.
10.4 Endringer i avtalebetingelser
WebTeamet forbeholder seg rett til å foreta mindre endringer i avtalebetingelsene. Oppdaterte avtalebetingelser finnes til enhver tid på www.WebTeamet.no. Nevnte endringer trer i kraft ved første etterfølgende betaling av faktura fra WebTeamet.
10.5 Trykkfeil
Vi tar forbehold om trykkfeil på vårt nettsted, www.WebTeamet.no. Vi forbeholder oss retten til å forandre eller oppdatere innholdet på nettstedet etter behov. Vi tar ikke ansvar for websider som har linker til oss eller som vi har linker til. Vi har ingen kontroll over eller ansvar for websider du kommer i kontakt med via vår hjemmeside.

Opprettet: 16.09.2008
Endret: 15.05.2009, 18.08.2010, 30.06.2011, 01.08.2013, 15.10.2015

Til toppen


 


WebTeamet, N-9406 Harstad - Phone + 47 90 79 83 47
Copyright 20©04 - 20©16 - Contact:  [email protected]